SITE EN COUR DE CONSTRUCTIONNos bureaux : 28 rue Théodore Monod – Coeur de ville de KOUTIO DUMBEA<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3693.600479301445!2d166.47121671459288!3d-22.21728448536667!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x6c2807eca968ea29%3A0x1f05e0f64184d9a8!2sExxcal!5e0!3m2!1sfr!2sus!4v1478043411867" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen></iframe>

Adresse BP 1721 – 98874 MONT DORESecrétariat : Tél : 43.12.12. Fax: 43.22.22 Email : contact@exxcal.nc

 

Bernard BERTHOU : mobile : 79.24.76 / bernard.berthou@exxcal.nc

 

Ronan LE CALVEZ : mobile : 76.58.18 / ronan.lecalvez@exxcal.nc

 

José BERNARDO : mobile : 83 99 95 / exxcal.bernardo@gmail.com